Politika e konfidencialitetit dhe cookies

Kjo politikë përcakton bazat e grumbullimit të të dhënave personale nga sajti onlyauto.al (më tutje ne tekst do te quhet “Sajt“), te cilat Sajti i merr nga ju ose ju ia jepni Sajtit, si dhe përpunimin e mëpasshem te tyre. Rekomandojmë me vëmendjen e duhur, të informoheni mbi Politikën e Konfidencialitetit dhe cookies (më tutje në tekst do te quhet Politika) për të kuptuar pikëpamjet e Sajtit në çështjet e grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave personale.

Për të siguruar mbrojtjen e informacionit tuaj konfidencial dhe mbrojtjen e të dhënave, Sajti ndjek këto parime:
1. Në rast nevoje, sajti kërkon informacion personal për ju për identifikim, i cili ndër të tjera, mundëson lidhjen me ju. Ky informacion kërkohet gjatë krijimit të profilit të përdoruesit të ri në Sajt për përdorimin e mëpasshëm të funksioneve speciale në dispozicion vetëm për përdoruesit e regjistruar.
2. Marrja, përpunimi dhe ruajtja e informacionit të dhënë nga ju, realizohet në këto raste:
2.1. gjatë plotësimit të çdo modeli në sajt, si gjatë regjistrimit, ashtu edhe gjatë përditësimit të llogarisë së përdoruesit.
2.2. gjatë frekuentimit ose përdorimit të sajtit, si për shembull kërkimi dhe vendosja e reklamave, pagesa e shërbimeve plotësuese, shkrimi i komenteve ose përmbledhjeve, si edhe korrespondenca me përdoruesit e tjere.
2.3. gjatë realizimit të lidhjes së llogarisë tuaj me sajtet e tjera, me rrjetet sociale (për shembull Facebook). Në këtë rast Sajti merr informacionin personal që ju ia jepni atij në kuadër të konfigurimeve të bëra nga ju në këtë sajt.
2.4. cdo lidhje tjetër me onlyauto.al.

Qëllimi kryesor i marrjes nga sajti, i përpunimit dhe ruajtjes së informacionit të paraqitur nga ju, është tu sigurojë përdoruesve një akses të thjeshtë ne Sajt pa i plotësuar të dhënat e regjistrimit më shumë se një herë. Përveç kesaj, informacioni i dhënë mund të përdoret për të sjellë tek ju: ndryshimet e rregullave të përdorimit të Sajtit, të informacionit komercial dhe reklamues, të shërbimeve të reja, të informacionit per përditësimet dhe veprimet.
Nëse për ndonjë arsye, ju nuk dëshironi të regjistroheni në Sajt dhe të jepni informacionin tuaj personal, në dispozicionin tuaj do të jetë pjesa kryesore e funksionit të Sajtit, me perjashtim të pjesëve në dispozicion të përdoruesve të regjistruar. Sajti nuk e ruan informacionin për kartat e pagesës (krediti, debiti, elektronike) në rastin e kryerjes së pagesës së shërbimeve në sajt me karten on-line.

Informacioni i grumbulluar dhe përse përdoret ai.

Onlyauto.al realizon grumbullimin, përpunimin dhe ruajtjen e informacionit të paraqitur nga ju gjatë vendosjes së reklamës në sajt.
Nje pjesë e domosdoshme e proçedurës së vendosjes së reklamës është caktimi i emrit tuaj, postës elektronike dhe numrit tuaj të telefonit. Në rast nevoje, kërkohet që ju të tregoni adresën tuaj postare.
Në rast të skadimit të afatit të vendosjes së reklames tuaj, ne përdorim të dhenat që ju na keni treguar, me qëllim që të lidhemi me ju per të shtyrë vendosjen e reklames tuaj.
Gjatë vendosjes së reklamës juve do t’ju kerkohet të paraqisni detajet e pagesës. Informacioni për kartën e pagesës vjen me anë të lidhjes së sigurt dhe veprimet e pagesës do të mbrohen me anë të shifrimit. Informacioni për kartën e pagesës përdoret vetëm për qëllime të pagesës së reklamës tuaj. Sajti nuk ruan informacionin për detajet e kartave te pagesës.
Duke paraqitur informacionin personal, ju pranoni kushtet e treguara më lart në lidhje me përdorimin e të dhënave personale.

Palët e 3-ta dhe marketingu:

Ne nuk shesim dhe nuk shpërndajme të dhënat personale që ju na keni besuar personave të tretë.
Duke pranuar kushtet aktuale, ju konfirmoni se ne mund të përdorim çdo informacion të marrë nga ju (ose nga sjtet në të cilat ju u regjistruat duke shfrytëzuar accounti-n e regjistruar në Sajtin tonë) për dërgimin e propozimeve tona.
Pa pëlqimin tuaj ne angazhohemi të mos ia transmetojmë dhe të mos ia japim me qira informacionin tuaj personal personave të tretë për qëllime marketingu. Ne kemi te drejtë të përdorim informacionin e marrë nga ju me qëllim përmirësimin e Sajtit dhe shërbimeve tona.
Ju keni të drejtë të refuzoni dërgimin e informacionit të marketingut duke kaluar sipas linkut të treguar në propozimin e marketingut të marrë nga ju.

Regjistrimi dhe profili i përdoruesit:

Gjatë regjistrimit informacioni juaj mbrohet nga password-i i treguar nga ju vetë. Çdo person gjatë regjistrimit duhet të tregojë kutinë postare elektronike unikale dhe emrin e përdoruesit. Ndalohet krijimi i profilit të përdoruesit me një adresë të përsëritur të postës elektronike ose me emrin e përsëritur të përdoruesit. Ne ju rekomandojmë me këmbëngulje të zgjidhni një password unikal të panjohur nga personat e tjerë.
Nëse më herët keni qenë të regjistruar dhe humbët apo harruat password-in, ju mund ta merrni atë vetëm me postë elektronike duke shfrytëzuar funksionin "Password-i i harruar". Për të kërkuar rikthimin e password-it tuaj me poste elektronike, është e nevojshme të klikoni mbi linkun në faqen e hyrjes në sistem. Ne nuk e paraqesim fjalekalimin në asnjë menyrë.
Përdoruesi ka të drejtë të shikojë dhe të përterijë informacionin e vet. Në pjesën e Sajtit "Profil", përdoruesi mund të shikojë dhe të redaktojë të dhënat personale të treguara me herët. Pas regjistrimit në Sajt, përdoruesit nuk do ti kërkohet ta bëjë këtë gjë më tutje.

Rrjetet sociale (mediat sociale)

Sajti i propozon Përdoruesit regjistrimin duke shfrytëzuar të dhënat e regjistrimit për të hyrë nga account-i në rrjetin social. Gjithashtu ne mund t’ju propozojmë shërbime për shkëmbim informacioni me rrjetet sociale, të tilla si Facebook, Google Plus dhe Twitter.
Në rastin e ofrimit të aksesit në informacionin personal të ruajtur në websajtet sociale të personave të tretë, sfera e aksesit në këtë informacion do të dallohet në varësi të sajtit dhe do të përcaktohet njëkohësisht si me pëlqimin tuaj, ashtu edhe me konfigurimet e browser-it tuaj. Nëse doni të lidhni account-in e një personi të tretë me accountin-in tuaj Albania Travel dhe jepni pëlqimin tuaj për akses në informacion nga account-et e palës së trete, ju nga ana juaj, pranoni që ne mund të mbledhim, përdorim dhe ruajmë informacionin e marrë nga sajti i personit të tretë sipas kësaj politike konfidencialiteti.

Mbrojtja e të dhënave personale:

Ne mbrojmë të dhënat tuaja personale duke shfrytëzuar masat teknike dhe administrative të sigurisë (te tilla si firewalls, HTTPS, shifrimi i të dhënave si dhe kontrolli i drejtpërdrejtë fizik dhe administrativ i aksesit tek të dhënat dhe serverat), të cilat kufizojnë rrezikun e humbjes, të abuzimit dhe aksesit të pasanksionuar. Megjithatë, nëse ju mendoni se account-i juaj ishte i hapur, ju lutem lidhuni me ne me anë të e-mail-it: Contact Us

Propozimet komerciale te padëshirueshme (“spam”):

Ndalohet shfrytëzimi i resurseve tona për dërgimin e njoftimeve midis përdoruesve të sajtit për nisjen e spam-it ose ndonjë përmbajtje tjetër, që shkel Rregullat e përdorimit nga sajti. Kur fajësohet dikush në abuzime të tilla (spami ose dërgimi i letrave që këmbehen, i letrave elektronike të falsifikuara) ju lutemi na njoftoni per këtë gjë.

Politika e përdorimit cookies:

Në perputhje me legjislacionin e rishikuar në Maj të vitit 2011 mbi rregullat e përdorimit cookies, kërkohet jo vetëm dhënia e një informacioni të qartë për rregullat e përdorimit cookies, por edhe marrja e pëlqimit te pakushtëzuar nga përdoruesi për ruajtjen cookies në aparatin e tij. Këto masa janë hartuar për të mbrojtur konfidencialitetin e përdoruesve gjatë punës në rrjetin Internet. Përdoruesit i jepet mundësia të dijë se çfarë informacioni personal kërkojnë websajtet, si edhe mundësia e zgjedhjes, nëse duan ata ta japin këtë informacion ose jo. Për njohje më te plotë, lexoni më tutje!

Çfarë është cookies?

Cookies përfaqëson në vetevete një fragment të vogël të dhënash, i cili dërgohet nga web serveri ynë në browser-in tuaj, e që më pas ruhet në hard diskun e kompjuterit tuaj, në smartphone ose në ndonjë aparat tjetër tuajin.

Cookies nuk mund:
të lexojnë të dhënat nga hard disku juaj ose të lexojnë të dhënat nga cookies të krijuara nga sajtet e tjerë.
të dëmtojne sistemin tuaj
të fusin aplikacione në kompjuterin tuaj
të infektojne aparatin tuaj me viruse

Ju në çdo moment mund të ndryshoni konfigurimet e browser-it për të paraprirë kërkesën e sajtit në ruajtjen cookies në aparatin tuaj ose për ndalimin e plotë të ruajtjes cookies. Në rast të ndalimit të plotë në ruajtjen cookies, disa funksione të Sajtit mund të jenë të padisponueshme (p.sh. servisi i autorizimit,konfigurimet personale te sajtit). Ne nuk përdorim cookies për t’ju caktuar ju si përdorues të sajtit, përveç rasteve, kur ju keni zgjedhur pikën "Më mbaj mend" gjatë kohës së autorizimit në sajt.

Cookies sesionale:
Ky lloj cookies përdoret nga browser-i për shkëmbimin e informacionit me website gjatë punës me të. Cookies sesionale u kalon shpejt koha, brenda 2 minutash pas largimit nga sajti. Kohë pas kohe ne do të përdorim 30 cookies ditore, të cilat janë analoge me cookies sesionale, por kanë një afat ruajtjeje me të gjatë. Në to ruhen parametrat kryesorë për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të sajtit tone (p.sh. në cookies të tilla ruhet lista e reklamave të shikuara nga ju per 30 ditët e fundit).

Cookies te përhershëm:
Ata ruhen në kompjuterin tuaj dhe nuk largohen pas mbylljes së browser-it. Kjo është bërë me qëllim ruajtjen e konfigurimeve të sajtit konkret, për komoditetin e përdorimit të mëpasshëm. Cookies të përhershëm mund të përdoren për të analizuar sjelljen e përdoruesve të Sajtit tone me qëllim përmirësimin e cilësise së shërbimeve tona dhe përcaktimin e prioriteteve të zhvillimit të metejshëm të Sajtit tonë.

Ne përdorim cookies:

Për të vënë në dukje që ju përdoret sajtin tonë edhe më herët, me qëllim përcaktimin e sasisë së frekuentimeve unikale në faqet e ndryshme të sajtit. Kjo na lejon të bindemi për praninë e kapaciteteve të mjaftueshme për ti ardhur në shërbim njëkohësisht të gjithë përdoruesve të lidhur me sajtin si dhe të bindemi që sajti funksionon në këtë gjë mjaft shpejt.
për të mbështetur autorizimin tuaj në sajt gjatë gjithë sesionit. Kjo lejon kryerjen e veprimeve të caktuara në sajt,si psh.kalimi nga njëra faqe në tjetrën.
për të ruajtur konfigurimet tuaja ose emrin e përdoruesit dhe passwordin, që të mos ju duhet ti fusni ato çdo herë nga e para kur vizitoni sajtin.
për të konfiguruar pasqyrimin e sajtit dhe/ose përmbajtjen e faqeve te sajtit.
për të mbledhur statistikat e përdorimit të sajtit nga ju, kjo për të përmirësuar punën e tij nga ana jonë.
për të përcaktuar analizën bazë të trafikut web me ndihmën e shfrytëzimit të GoogleAnalytics ose mënyrave të tjera të analizës së web-it.
për të ofruar reklamat e synuara në bazë të të dhënave, të cookies të mbledhura gjatë seancës.
Gjatë aksesit në sajt ju do të merrni njoftimin, i cili propozon që të lejoni ruajtjen cookies në hard diskun tuaj me qëllim për të pasur akses në të gjithë funksionet e sajtit, ndërsa ne na lejon të bëjmë përmirësimet e nevojshme.
Largimi i disa prej cookies tanë, mund të prishë seriozisht punën tuaj me Sajtin. Ju mund ti ktheheni në çdo kohë kësaj Politike, për të mësuar si të ndryshoni konfigurimet tuaja. Ju mund të gjeni linkun në këtë Politikë poshtë çdo faqeje të Sajtit.
Informacioni i grumbulluar përfshin në vetvete linkun në adresën e përdorur nga ju IP, si dhe përfshin informacionin për vendin dhe qytetin ku ju ndodheni. Gjithashtu përfshin emërtimin e internet provajderit tuaj. Ky informacion në disa raste përdoret për aplikacionet e reklamave në Sajt, të cilat do të lidhen si duhet me pjesën tuaj të tregut.
Shumica e web browser-ave automatikisht i pranojne cookies, por sipas dëshires, ju mund të ndryshoni konfigurimet e browser-it tuaj ose për të paraprirë çdo herë pranimin e failave cookies, ose ndalimin e plotë të pranimit cookies. Për të gjithë pyetjet që lidhen me cookies dhe me konfigurimin e web browser-it, mund të vizitoni sajtin www.allaboutcookies.org Por do të përmendim se ndalimi i pranimit të cookies, ose largimi i tyre mund të mos ju japë mundësinë të vlerësoni të gjithë prioritetet e punës me Sajtin tonë.
Ne përdorim disa cookies nga burime të besueshme përkrahëse për t’ju dhene funksione të caktuara të Sajtit. Ne fusim listën cookies të burimeve përkrahese në listen e failave tanë cookies në mënyrë që ju ti kontrolloni lehtësisht ata.
Ne kemi të drejtën të ndryshojmë këtë Politikë pa njoftim paraprak. Në rastin e ndryshimit të Politikës, ajo do të publikohet në Sajt dhe do te hyjë në fuqi që në momentin e publikimit.